Urząd Miasta Kobyłka

Uchwały Rady Miasta Kobyłka zobacz archiwum »

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Orląt Lwowskich, Nadarzyńską, Husarii w Kobyłce – obszar B.

UCHWAŁA NR XXIII/235/12
RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE
z dnia 5 grudnia 2012 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy
ulicami: Orląt Lwowskich, Nadarzyńską, Husarii w Kobyłce – obszar B.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647), w związku z Uchwałą Nr
III/24/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Orląt
Lwowskich, Nadarzyńską, Husarii w Kobyłce oraz uchwałą nr XXI/212/12 Rady Miejskiej w Kobyłce
z dnia 4 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/24/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27
stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Orląt Lwowskich, Nadarzyńską, Husarii w Kobyłce
oraz po stwierdzeniu, iż ustalenia planu nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII/233/01 Rady
Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 maja 2001 roku, zmienionego Uchwałą Nr XLIV/447/10 Rady Miejskiej
w Kobyłce z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka, uchwala się co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy
ulicami: Orląt Lwowskich, Nadarzyńską, Husarii w Kobyłce – obszar B, zwany dalej „planem”.
2. Granice obszaru planu, o którym mowa w ust. 1 wskazano na rysunku sporządzonym w skali
1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ponadto załącznikami do uchwały są:
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2,
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.
4. Przedmiotem planu są ustalenia dotyczące:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną
intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną
liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;
5) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
6) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów,
7) zasad remontów, przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;
8) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

9) stawek procentowych służących naliczeniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) bannerach – należy przez to rozumieć rodzaj reklamy będącej grafiką na nośniku tekstylnym lub
pcw, rozpiętej na niezależnej konstrukcji, z mocowaniem nośnika na jego obrzeżu;
2) dominancie wysokościowej – należy przez to rozumieć część budynku, budynek lub zespół
budynków wyróżniających się wysokością oraz wybitną jakością architektury w rozumieniu jej
reprezentacyjności, monumentalności w stosunku do pozostałej zabudowy lub pozostałego
zagospodarowania terenu lub obszaru planu;
3) Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych – należy przez to rozumieć naturalny zbiornik wód
znajdujący się pod ziemią gromadzący wody podziemne i spełniający kryteria: wydajności studni > 70
m
3
/h; wydajności ujęcia > 10 000 m
/dobę; liczby mieszkańców, których może zaopatrzyć > 66 000;
o czystości wody nie wymagającej uzdatniania lub wymagającej tylko prostego uzdatniania wody do
picia;
3
4) inwestycji – należy przez to rozumieć: budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę albo remont
obiektu budowlanego, zmianę użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a także
zagospodarowanie terenu;
5) maksymalnej wysokości budynku – należy przez to rozumieć nieprzekraczalną wysokość
budynku od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej płaszczyzny
stropu bądź najwyżej położonej krawędzi stropodachu nad najwyższą kondygnacją użytkową, łącznie
z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, bez uwzględnienia wyniesionych ponad tę
płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej
położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdującego się bezpośrednio
nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
6) NCS – należy przez to rozumieć Naturalny System Barw (Natural Colour System), opracowany przez
Scandinavian Colour Institute. System NCS polega na opisywaniu kolorów poprzez nadanie im
jednoznacznej notacji określonej poprzez procentową zawartość: czterech podstawowych kolorów –
żółtego, czerwonego, niebieskiego i zieleni poprzez chromatyczność koloru oraz udział kolorów
czarnego i białego. W systemie NCS każdy kolor reprezentowany jest literą, czterocyfrowym
symbolem oznaczającym odcień oraz symbolem literowo-cyfrowym oznaczającym składowe koloru
i ich proporcje;
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy  należy przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym
dopuszcza się wznoszenie budynków oraz innych określonych w ustaleniach planu budowli
naziemnych nie będących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu,
8) nośniku reklamowym - należy przez to rozumieć obiekt składający się z konstrukcji nośnej oraz
urządzenia reklamowego (np. tablicy), którego wiodącą funkcją jest prezentacja reklam, ze stałą lub
zmienną powierzchnią ekspozycyjną – nieoświetloną, oświetloną lub podświetloną; przeznaczone do
eksponowania reklamy; nie będące znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach
drogowych;
9) obszarze uspokojonego ruchu samochodowego – należy przez to rozumieć drogę publiczną,
w ramach której ruch kołowy szczególnie samochodowy jest spowalniany elementami technicznymi
spowalniania ruchu i zagospodarowaniem terenu;
10) obiektach obsługi technicznej – należy przez to rozumieć budowle i urządzenia infrastruktury
technicznej, obsługi transportu publicznego, utrzymania dróg i zieleni gminnej, urządzenia wodne
i inne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz celom publicznym;
11) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na
rysunku planu;
12) odnawialnych i niekonwencjonalnych źródłach ciepła – należy przez to rozumieć źródła oparte
na energii odnawialnej, wykorzystujące w procesie przetwarzania energię promieniowania
słonecznego, geotermalną, a także energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego,
a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu
składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych;

13) powierzchnia biologicznie czynna – należy przez to rozumieć część działki budowlanej na
gruncie rodzimym, która pozostaje niezabudowana powierzchniowo lub kubaturowo w głąb gruntu,
niestanowiąca dojazdów i dojść pieszych, pokryta trwałą roślinnością lub użytkowana rolniczo;
typową powierzchnią biologicznie czynną są tereny zieleni towarzyszące zabudowie, w tym
zadrzewienia, zakrzewienia, trawniki, zbiorniki wodne powierzchniowe; w szczególności za
powierzchnię biologicznie czynną nie uznaje się zieleni projektowanej na dachach i ścianach
budynków oraz budowli naziemnych i podziemnych, nawierzchni żwirowych, grysowych i ażurowych;
14) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajętej przez
budynek lub budynki w stanie wykończonym, mierzoną po obrysie rzutu zewnętrznego pierwszej
kondygnacji budynku (lub budynków) do powierzchni działki budowlanej, do powierzchni zabudowy
nie wlicza się: pochylni i schodów zewnętrznych, tarasów naziemnych, wykuszy i balkonów;
15) powierzchni użytkowej usług – należy przez to rozumieć powierzchnię budynku lub lokalu,
w którym prowadzona jest usługa, mierzoną po wewnętrznym licu ścian na kondygnacjach, na
których prowadzona jest usługa, z wyłączeniem powierzchni dróg ewakuacyjnych i klatek
schodowych oraz szybów dźwigowych;
16) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć inne przepisy prawa poza niniejszą uchwała;
17) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć kategorie przeznaczenia terenu, w tym
mieszczące się w danym przeznaczeniu funkcje obiektu;
18) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć ustalone w planie
przeznaczenie przeważające na działce budowlanej; przy czym powierzchnia całkowita obiektów
o przeznaczeniu podstawowym nie może być mniejsza niż 60% powierzchni całkowitej wszystkich
obiektów na działce budowlanej;
19) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe,
dopuszczone na warunkach określonych planem; przy czym powierzchnia całkowita obiektów
o przeznaczeniu uzupełniającym nie może być większa niż 40% powierzchni całkowitej wszystkich
obiektów na działce budowlanej, chyba, że ustalenia planu stanowią inaczej;
20) realizacji celu publicznego – należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym)
i ponadlokalnym (wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa
w przepisach odrębnych dotyczących gospodarki nieruchomościami;
21) reklamie – należy przez to rozumieć grafikę umieszczaną na materialnym podłożu lub formę
przestrzenną niosąca przekaz informacyjno-reklamowy, reklamą nie jest pionowy znak drogowy oraz
tablica miejskiego systemu informacyjnego;
22) reklamie remontowo – budowlanej – należy przez to rozumieć reklamę umieszczoną na
rusztowaniu oraz ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, stosowaną tylko w trakcie formalnie
prowadzonych robót budowlanych;
23) rów melioracyjny - należy przez to rozumieć urządzenie wodne służące kształtowaniu zasobów
wodnych w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz będące celem publicznym
wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; rów pełni rolę
urządzenia odwadniającego infrastruktury miejskiej w mieście Kobyłka;
24) szerokość frontu działki – należy przez to rozumieć odległość pomiędzy granicami działki
mierzoną prostopadle do tych granic, w części przylegającej bezpośrednio do drogi publicznej lub
w części, w której następuje wjazd lub wejście na działkę;
25) szyldzie - należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania przez
przedsiębiorcę działalności gospodarczej, zawierające oznaczenie przedsiębiorcy - firmę lub nazwę
przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko
przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą oraz zwięzłe określenie
przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;
26) szyldzie reklamowym – należy przez to rozumieć rodzaj szyldu, umieszczanego nad witryną lub
wejściem do lokalu / miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zawierającego grafikę
informacyjno-reklamową, określającą nazwę i charakter prowadzonej działalności;

27) terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub
zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony
symbolem literowym i cyfrowym;
28) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
29) usługach - należy przez to rozumieć obiekty niemieszkalne, wolnostojące lub lokale niemieszkalne
wbudowane w inne obiekty, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb
ludności, nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi w rozumieniu
Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD; w przypadku usług handlu, powierzchnia sprzedaży
< 2000m²;
30) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi służące zaspokajaniu potrzeb
ludności, niezaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, nie powodujące przekraczania standardów jakości środowiska oraz
uciążliwości poza terenem, do którego prowadzący usługi posiada tytuł prawny;
31) usługach publicznych – należy przez to rozumieć wszelkie usługi powszechnie dostępne, służące
zaspokojeniu potrzeb ludności (na poziomie lokalnym lub ponadlokalnym) w szczególności
w zakresie: oświaty i wychowania, nauki, kultury, administracji, łączności, bezpieczeństwa, opieki,
zdrowia;
32) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć liczbę, będącą ilorazem sumy
powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków, znajdujących się na działce
budowlanej lub działce inwestycyjnej, mierzonych po obrysie ścian zewnętrznych, do powierzchni
działki budowlanej;
33) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni
biologicznie czynnej do powierzchni całej działki (budowlanej lub inwestycyjnej) wyrażony
w procentach;
34) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zieleń służącą przestrzennemu rozdzieleniu terenów
o różnych funkcjach i sposobach zagospodarowania, w celu ograniczenia ekspozycji i wzajemnego
oddziaływania; jest to zieleń o rozbudowanej strukturze pionowej i gatunkowej, w której dominują
gatunki odporne na zanieczyszczenia środowiska; odpowiednio zakomponowana zieleń izolacyjna
może służyć do wypoczynku i rekreacji;
35) zieleni komponowanej - należy przez to rozumieć drzewa, krzewy i rośliny zielne w tym
powierzchnie trawiaste, skomponowane we właściwych proporcjach, układach, składzie
gatunkowym, w sposób zgodny ze stanowiskiem oraz istniejącym i projektowanym
zagospodarowaniem, będące uzupełnieniem zabudowy oraz zagospodarowania terenu i stanowiące
element dekoracyjny przestrzeni,
36) zlewnię naturalną – należy przez to rozumieć obszar, z którego przypowierzchniowe wody
gruntowe oraz wody opadowe i roztopowe spływają do odbiornika w sposób naturalny, nieujęty
w systemy kanalizacyjne, a powierzchnia obszaru nie uległa sztucznemu przekształceniu.
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) zieleń izolacyjna;
5) symbol przeznaczenia terenu oraz oznaczenia porządkowe terenu.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny.
§ 4. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów oznaczonych symbolem
literowym oraz kolejnym numerem:
1) teren parkingu dla samochodów osobowych oznaczony symbolem – KP-1 ;
2) teren zabudowy usług nieuciążliwych oznaczony symbolem – U-2 ;

3) teren zabudowy usług nieuciążliwych i obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000
m² oznaczony symbolem – UC/U-3 ;
4) teren drogi publicznej klasy głównej oznaczony symbolem – KDG-01 ;
5) teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem – KDL-02 .
Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe
§ 5. Dla terenu parkingu samochodowego oznaczonego symbolem KP-1 (o powierzchni około
0,16ha) obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu – parking samochodowy dla samochodów osobowych;
2) w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) dopuszcza się grodzenie terenu, przy czym zabrania się realizacji ogrodzeń z prefabrykatów
betonowych i żelbetonowych oraz ogrodzeń z odpadów metalowych i blach,
b) na terenie oznaczonym symbolem KP-1, zakazuje się umieszczania jakichkolwiek nośników
reklamowych, reklam i szyldów, za wyjątkiem tablic informacyjnych i reklam na temat prowadzonej
przez właściciela działalności,
3) w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) ustala się całkowity zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem parkingów dla
samochodów osobowych oraz obiektów infrastruktury technicznej,
b) ustala się całkowity zakaz składowania wszelkich odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych;
4) w zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu:
a) zakazuje się realizacji wszelkich budowli, za wyjątkiem ogrodzeń,
b) ustala się realizację parkingu jako jednopoziomowego parkingu naziemnego,
c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na terenie parkingu oznaczonego
symbolem KP-1 - 20%,
5) w zakresie zasad podziału nieruchomości - wskazuje się wydzielenie działki budowlanej po linii
rozgraniczającej terenu KP-1 ,
6) w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, wskazuje się teren KP-1 jako teren położony
w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 222 – „Dolina Środkowej Wisły”, wszelkie
zagospodarowanie i użytkowanie terenu musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami odrębnymi, a w szczególności zakazuje się wprowadzania wszelkich nieoczyszczonych
ścieków do ziemi i do warstw wodonośnych;
7) w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej terenu KP-1 - dostęp z drogi publicznej klasy lokalnej
oznaczonej symbolem KDL-02 ;
8) w zakresie zasad remontów, przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
a) ustala się zasilanie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych linii
elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV lub z alternatywnych źródeł energii;
b) odnośnie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zbiorczą siecią kanalizacji deszczowej do
odbiornika ścieków deszczowych, po ich retencjonowaniu w ilości przekraczającej odpływ ze
zlewni naturalnej,
- do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się wprowadzenie wód opadowych
i roztopowych systemem powierzchniowego wprowadzenia wód do ziemi, przy czym teren
parkingu musi być wyposażony w system drenażowy a zanieczyszczone wody opadowe
i roztopowe muszą być podczyszczane zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem.
§ 6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U-2 (o powierzchni około 0,38ha)
obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu – usługi nieuciążliwe,
2) w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) ustala się, że wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miasta budowle i urządzenia,
a w szczególności obiekty infrastruktury technicznej można realizować w liniach rozgraniczających
terenu oznaczonego symbolem U-2 w sposób zgodny z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi,
b) w zakresie umieszczania w przestrzeni reklam, szyldów i szyldów reklamowych:
- zabrania się lokalizacji wszelkich reklam, za wyjątkiem szyldów i szyldów reklamowych,
- dopuszcza się realizację szyldów i szyldów reklamowych wyłącznie w formie tablic
o maksymalnej powierzchni pojedynczej tablicy mierzonej w obrysie zewnętrznym 0,5m
,
umieszczanych na elewacji zewnętrznej budynku, bezpośrednio przy jego wejściu lub w oknie
wystawowym lokalu usługowego,
- dopuszcza się umieszczanie szyldów i szyldów reklamowych maksymalnie w dwóch rzędach
w sąsiedztwie każdego wejścia do budynku lub lokalu usługowego i nie wyżej niż na wysokości
górnej krawędzi drzwi zewnętrznych budynku lub lokalu usługowego,
- ograniczenia rozmieszczenia i wielkości szyldów i szyldów reklamowych nie dotyczą ażurowych
liter i znaków graficznych umieszczanych bezpośrednio na elewacji budynku, przedstawiających
znak graficzny obiektu usługowego lub jego logo lub nazwę własną obiektu usługowego;
c) w zakresie realizacji ogrodzeń:
- zabrania się realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i żelbetonowych oraz ogrodzeń
z odpadów metalowych i blach,
- ogrodzenia realizowane od strony drogi publicznej muszą być przynajmniej w 40% powierzchni
ażurowe, przy czym procent ten należy liczyć każdorazowo dla płaszczyzny ogrodzenia
znajdującej się pomiędzy słupkami ogrodzeniowymi i terenem lub dla płaszczyzny ogrodzenia
znajdującej się pomiędzy słupkami ogrodzeniowymi i podmurówką,
d) w zakresie obiektów infrastruktury technicznej:
- ustala się stopniową likwidację napowietrznych linii elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych i zastępowanie ich, w ramach remontów, przebudowy, i budowy,
podziemnymi sieciami kablowymi,
- ustala się realizację nowych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych jako
podziemnych według zasad określonych w przepisach odrębnych,
- dopuszcza się lokalizację obiektów radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionadawczych
emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz,
w których równoważna moc promieniowania izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny
wynosi maksymalnie 500W i tylko w powiązaniu z obiektami funkcji podstawowej lub
uzupełniającej;
3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) ustala się całkowity zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem parkingów
samochodowych dla samochodów osobowych, obiektów infrastruktury technicznej,
b) ustala się całkowity zakaz składowania wszelkich odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,
c) zakazuje się lokalizowania elektrowni wiatrowych,
d) ustala się utrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie
z przepisami odrębnymi;
4) w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
a) lokalizację zabudowy usługowej wolnostojącej,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj.:
- w minimalnej odległości 22m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy głównej
oznaczoną symbolem KDG-01 (ul. Nadarzyńską),
- pozostałe linie zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej - 20%,
d) minimalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej – 15%,
e) maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej – 40%,
f) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej – 0.75,
g) maksymalna wysokość budynków usługowych – 12m,
h) maksymalna wysokość obiektów radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionadawczych
realizowanych w powiązaniu z budynkami usługowymi, nie może przekroczyć 1/3 wysokości
obiektów, na których są realizowane;
i) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków usługowych – 3 kondygnacje,
j) dachy dla budynków usługowych – płaskie lub dwu i wielospadowe o kącie nachylenia głównych
połaci dachowych od 25º do 45º, przy czym wszystkie dachy dwu lub wielospadowe muszą być
symetryczne,
k) ustala się, iż w granicach jednej działki budowlanej dachy na wszystkich budynkach muszą mieć
taka samą geometrię,
l) elewacje zewnętrzne wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie oznaczonym symbolem U2
:

- ustala się kolorystykę o niskim nasyceniu barw - wyłącznie system barwny NCS w przedziale od
0000 do 3040, czyli maksymalnie 30% czerni, 40% chromatyczności w barwie, przy czym
dopuszcza się stosowanie odcieni z przedziału powyżej 3040, lecz wyłącznie na niewielkich
fragmentach ścian budynku tj. nie przekraczających 10% ich powierzchni,
- zakazuje się wykonywania elewacji lub wykańczania elewacji okładzinami z paneli z tworzyw
PCV oraz blachy falistej i trapezowej,
- stolarka otworów zewnętrznych w obrębie jednego budynku musi być wykonana w jednakowym
kolorze;
5) w zakresie zasad podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 1000m
,
b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej -17m,
c) ograniczenia wielkości wydzielanych działek oraz zakazy podziałów nie dotyczą wydzieleń pod
2
urządzenia infrastruktury technicznej,
d) ustala się, że określone w pkt 5 warunki podziału na działki budowlane mają zastosowanie
w przypadku procedury scalania i podziału nieruchomości;
6) w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, wskazuje się teren U-2 jako teren położony
w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 222 – „Dolina Środkowej Wisły”, wszelkie
zagospodarowanie i użytkowanie terenu musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami odrębnymi, a w szczególności zakazuje się wprowadzania wszelkich nieoczyszczonych
ścieków do ziemi i do warstw wodonośnych;
7) w zakresie zasad remontów, przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych z drogi serwisowej zlokalizowanej
w liniach rozgraniczających drogi publicznej klasy głównej (ul. Nadarzyńskiej) oznaczonej
symbolem KDG-01 ,
b) ustala się następujące warunki parkingowe dla obsługi terenu U-2 :
- dla obiektów handlu detalicznego i innych usług – minimum 3 miejsca postojowe na 100m
powierzchni użytkowej usług,
- potrzeby parkingowe należy realizować w granicach własnej działki budowlanej lub
inwestycyjnej;
8) w zakresie zasad remontów, przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
a) odnośnie odprowadzania ścieków ustala się:
- odprowadzenie ścieków bytowych miejską siecią kanalizacyjną zlokalizowaną w ulicach
publicznych do oczyszczalni ścieków w Wołominie,
- zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu działki za pomocą indywidualnych
rozwiązań kanalizacji deszczowej poprzez systemy retencyjno-rozsączające sytuowane
w granicach działki inwestycyjnej,
- po wybudowaniu zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej ustala się odprowadzanie nadmiaru wód
opadowych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej do odbiornika ścieków deszczowych, po
ich oczyszczeniu i retencjonowaniu,
b) ustala się zaopatrzenie w wodę poprzez miejską sieć wodociągową zlokalizowaną w ulicy
Nadarzyńskiej lub ulicy Husarii z ujęcia wód głębinowych dla miasta Kobyłka,
c) odnośnie zaopatrzenia w energię elektryczną - ustala się zasilanie w energię elektryczną
z istniejących lub projektowanych linii elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV zlokalizowanych w ulicy
Nadarzyńskiej lub ulicy Husarii lub z alternatywnych źródeł energii;
d) odnośnie zaopatrzenia w energię cieplną i gaz:
- ustala się zasilanie w energię cieplną ze zbiorowych lub indywidualnych źródeł dostarczania
ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,
z zaleceniem wykorzystania energii elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego lub paliw stałych
spalanych w piecach niskoemisyjnych,
- dopuszcza się podłączenie do sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej w ulicy
Nadarzyńskiej lub Husarii;
e) odnośnie telekomunikacji - ustala się podłączenie do kablowej sieci telekomunikacyjnej,
f) odnośnie gromadzenie odpadów:
- ustala się obowiązek wydzielenia miejsca gromadzenia odpadów stałych zgodnie z przepisami
odrębnymi,
- ustala się obowiązek stworzenia warunków do segregacji odpadów, z podziałem na: odpady
wymieszane przeznaczone na składowisko, surowce wtórne, odpady organiczne przeznaczone
do kompostowania, odpady niebezpieczne pochodzącego z gospodarstw domowych,
- ustala się wywóz odpadów zgodnie z Regulaminem Utrzymania Porządku i Czystości na terenie
Gminy Kobyłka.
9) w zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu ustala się:
a) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem
wykorzystania rolniczego lub ogrodniczego lub sadowniczego lub zgodnego z dotychczasowym
użytkowaniem,
b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych;
10) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 30%.
§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem UC/U-3 (o powierzchni około 11,75ha)
obowiązują następujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe:
- zabudowa usług nieuciążliwych, między innymi z zakresu handlu, gastronomii,
wystawiennictwa,
- zabudowa usługowa z zakresu kultury, kinematografii, sportu,
- obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²,
- parkingi dla samochodów osobowych,
b) uzupełniające:
- zieleń izolacyjna,
- urządzenia wodne,
- obiekty obsługi technicznej,
- obiekty transportu samochodowego, w tym stacje paliw;
2) w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) ustala się, że wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miasta budowle i urządzenia,
a w szczególności obiekty infrastruktury technicznej można realizować w liniach rozgraniczających
terenu oznaczonego symbolem UC/U-3 w sposób zgodny z ustaleniami planu i przepisami
odrębnymi,
b) w zakresie umieszczania w przestrzeni reklam, szyldów i szyldów reklamowych:
- zakazuje się umieszczania jakichkolwiek nośników reklamowych, reklam, szyldów i szyldów
reklamowych na terenach zieleni izolacyjnej,
- na terenie UC/U-3 dopuszcza się realizację reklam świetlnych wyłącznie od strony ulicy
Nadarzyńskiej,
- na całym terenie UC/U-3 dopuszcza się lokalizację wolnostojących nośników reklamowych
wyłącznie, jako masztów reklamowych o maksymalnej wysokości do 14m,
- poza tym dopuszcza się realizację nośników reklamowych, szyldów i szyldów reklamowych
wyłącznie w powiązaniu z obiektami budowlanymi funkcji podstawowej,
- dla nośników reklamowych, szyldów i szyldów reklamowych umieszczanych na ścianach
zewnętrznych budynków ustala się zakaz realizacji reklam (za wyjątkiem reklam remontowobudowlanych)
w
sposób
przesłaniający
okna,

- powierzchnia nośników reklamowych umieszczonych na jednym budynku nie może przekroczyć
25% całkowitej powierzchni elewacji tego budynku;
c) w zakresie realizacji ogrodzeń:
- zabrania się realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i żelbetonowych oraz ogrodzeń
z odpadów metalowych i blach,
- zabrania się realizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 4m od górnej krawędzi skarp rowów,
- ustala się w odległości 30m od linii rozgraniczającej z terenem drogi publicznej klasy lokalnej
oznaczonej symbolem KDL-02, realizację ekranów akustycznych (dźwiękochłonno-izolacyjnych)
o minimalnej wysokości 4m i długości, co najmniej równej budynkowi obiektu handlowego
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m², ekran akustyczny musi być wykonany z konstrukcji
stanowiących wsparcie i podłoże dla porastania roślinnością pnącą, ekrany akustyczne mają
zadanie ograniczyć uciążliwości wynikające z funkcjonowania obiektu handlowego,
- ustala się realizację ekranów akustycznych nie później niż w terminie oddania do użytkowania
przynajmniej jednego obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m
d) w zakresie obiektów infrastruktury technicznej:
- ustala się realizację nowych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych jako
podziemnych według zasad określonych w przepisach odrębnych,
- dopuszcza się lokalizację obiektów radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionadawczych
emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz,
w których równoważna moc promieniowania izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny
wynosi maksymalnie 500W i tylko w powiązaniu z obiektami funkcji podstawowej;
3) w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) ustala się całkowity zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem: centr
handlowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, wszelkiej zabudowy usługowej wraz
z towarzyszącą jej infrastrukturą, w tym kin, teatrów i obiektów sportowych, garaży, parkingów
samochodowych lub zespołów parkingów wraz towarzyszącą im infrastrukturą, instalacji i urządzeń
infrastruktury technicznej oraz stacji paliw dla samochodów osobowych,
b) ustala się całkowity zakaz składowania wszelkich odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,
c) zakazuje się lokalizowania elektrowni wiatrowych,
d) ustala się utrzymanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie
z przepisami odrębnymi,
e) w przypadku zachowania istniejącego rowu melioracyjnego lub przełożenia go, jako rowu
otwartego ustala się nieutrudniony dostęp wzdłuż całego jego przebiegu i w odległości minimum
4m od górnej krawędzi skarpy rowu, celem wykonywania jego konserwacji lub przebudowy,
f) dopuszcza się wykorzystanie istniejącego drzewostanu, jako elementy zieleni komponowanej,
4) w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się:
a) lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m²,
b) lokalizację zabudowy usług nieuciążliwych, w tym handlu i gastronomii,
c) realizację parkingów samochodowych i dróg wewnętrznych oraz zagospodarowanie pozostałego
terenu zielenią komponowaną,
d) dopuszcza się realizację podziemnych parkingów samochodowych,
e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, tj.:
- w minimalnej odległości 22m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy głównej
oznaczoną symbolem KDG-01 (ul. Nadarzyńską),
- w minimalnej odległości 30m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy głównej
oznaczoną symbolem KDG-01 w miejscu jej skrzyżowania z ulicą Orląt Lwowskich, znajdującą
się poza granicami obszaru objętego planem,
- w minimalnej odległości 10m od linii rozgraniczającej z terenem zabudowy usług nieuciążliwych
oznaczonym symbolem U-2 ,
- w minimalnej odległości 40m od linii rozgraniczającej z drogą publiczną klasy lokalnej
oznaczonej symbolem KDL-02 (ul. Husarii),
- w minimalnej odległości 10m od północnej granicy planu,
f) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej - 20%,
g) dopuszcza się wprowadzenie szpaleru drzew od strony ulicy Nadarzyńskiej,
h) minimalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej - 10%,
i) maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej - 60%,
j) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej – 1.2,
k) maksymalna wysokość budynków usługowych i obiektów handlowych – 14m (2 kondygnacje),

l) dopuszcza się, aby 5% powierzchni zabudowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży pow.
2000m² miało maksymalną wysokości 17m – jako dominanta wysokościowa budynku,
m) maksymalna wysokość obiektów radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionadawczych
realizowanych w powiązaniu z obiektami funkcji podstawowej nie może przekroczyć 1/3 wysokości
obiektów, w powiązaniu, z którymi są realizowane,
n) dachy dla obiektów handlowych i budynków usługowych - płaskie,
o) elewacje zewnętrzne wszystkich budynków zlokalizowanych na terenie oznaczonym
symbolem UC/U-3 :
- ustala się kolorystykę o niskim nasyceniu barw - wyłącznie system barwny NCS w przedziale od
0000 do 3040, czyli maksymalnie 30% czerni, 40% chromatyczności w barwie, przy czym
dopuszcza się stosowanie odcieni z przedziału powyżej 3040, lecz wyłącznie na niewielkich
fragmentach ścian budynku tj. nie przekraczających 10% ich powierzchni,
- zakazuje się wykonywania elewacji lub wykańczania elewacji okładzinami z paneli z tworzyw
PCV oraz blachy falistej i trapezowej z wyłączeniem elewacji zaplecza obiektów handlowych
wzdłuż ekranów akustycznych,
- stolarka otworów zewnętrznych w obrębie jednego budynku musi być wykonana w jednakowym
kolorze,
p) ustala się zagospodarowanie terenów biologicznie czynnych, w tym pasa zieleni izolacyjnej
o minimalnej szerokości 30m, wskazanego zgodnie z rysunkiem planu, zielenią komponowaną
w postaci nasadzeń drzew, krzewów ozdobnych oraz powierzchni trawiastych, przy czym ustala
się realizację szpaleru drzew o naturalnej wysokości powyżej 5m wzdłuż ulicy Husarii,
q) w pasie zieleni izolacyjnej dopuszcza się realizację ciągów komunikacji pieszej i rowerowej oraz
placów o nawierzchniach utwardzonych, przepuszczalnych z użyciem np.: kostek betonowych,
nawierzchni żwirowo-ziemnych z aplikacjami z szlachetnych materiałów takich jak kostki granitowe
i bazaltowe,
r) ustala się oświetlenie terenu, w szczególności wzdłuż ciągów komunikacyjnych,
s) w pasie zieleni izolacyjnej dopuszcza się lokalizację niekubaturowych obiektów i urządzeń
sportowych i rekreacyjnych, w tym placu zabaw dla dzieci,
t) ustala się możliwość przebudowy (przełożenia) istniejącego na terenie UC/U-3 rowu
melioracyjnego, w celu pełnienia przez niego dodatkowej roli - odbiornika wód deszczowych,
u) zabrania się przerwania ciągłości rowu na całej jego długości,
v) zakazuje się przegradzania koryta rowu,
w) dopuszcza się realizację mostów lub przepustów, w sposób niepogarszający przepływu wód
w rowie,
x) zakazuje się nasadzeń zieleni na skarpach rowu i w odległości 4m od górnej krawędzi skarp rowu,
poza obsiewem trawą,
y) wskazuje się nieutrudniony dostęp do brzegów rowu melioracyjnego i w odległości minimum 4m
od górnej krawędzi skarpy rowu celem prowadzenia jego konserwacji lub przebudowy,
z) dopuszcza się przebudowę rowu melioracyjnego na rurociąg o powierzchni przekroju
poprzecznego wynikającego z uwarunkowań technicznych i nie mniejszej niż 1,13m² uzupełniony
rurociągami drenażowymi o odpowiedniej średnicy po obu jego stronach;
5) w zakresie zasad podziału nieruchomości:
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 4500m²,
b) minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 45m,
c) ustala się, że określone w pkt 5 warunki podziału na działki budowlane mają zastosowanie
w przypadku procedury scalania i podziału nieruchomości;

6) w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, wskazuje się teren UC/U-3 jako teren położony
w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 222 – „Dolina Środkowej Wisły”, wszelkie
zagospodarowanie i użytkowanie terenu musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami odrębnymi, a w szczególności zakazuje się wprowadzania wszelkich nieoczyszczonych
ścieków do ziemi i do warstw wodonośnych;
7) w zakresie zasad remontów, przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
a) ustala się obsługę komunikacyjną terenu UC/U-3:
- z ulicy Orląt Lwowskich znajdującej się poza granicami obszaru objętego planem, zgodnie
z przepisami odrębnymi,
- z drogi publicznej klasy głównej oznaczonej symbolem KDG-01 (ul. Nadarzyńskiej) zgodnie
z przepisami odrębnymi, przy uwzględnieniu zakazu urządzania bezpośrednich zjazdów z drogi
wojewódzkiej na teren UC/U-3 w przypadku wydzielenia w obrębie tego terenu działek
budowlanych zgodnie ustaleniami niniejszego paragrafu pkt 5;
b) zakazuje się realizacji obsługi komunikacyjnej terenu UC/U-3 z drogi publicznej klasy lokalnej
oznaczonej symbolem KDL-02 (ul. Husarii);
c) ustala się następujące warunki parkingowe dla obsługi terenu UC/U-3 :
- dla obiektów handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m² – minimum 35 miejsc
postojowych na 1000m
powierzchni użytkowej usług, z czego przynajmniej 2% stanowić będą
miejsca postojowe dla niepełnosprawnych,
2
- dla innych obiektów usługowych – minimum 3 miejsca postojowe na 100m² powierzchni
użytkowej usług,
- dla obiektów handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m² - minimum 35 miejsc
postojowych na rowery,
- potrzeby parkingowe należy realizować w granicach własnej działki inwestycyjnej,
d) rekompensowanie miejsc postojowych, o którym mowa w pkt 7 lit. c) nie może odbywać się
kosztem terenów zieleni izolacyjnej, w tym zieleni przyulicznej,
8) w zakresie zasady remontów, przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury:
a) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi
dróg publicznych w taki sposób, aby zminimalizować koszty usuwania mogących wystąpić kolizji
z istniejącą lub projektowaną zabudową i zagospodarowaniem terenu;
b) odnośnie odprowadzania ścieków i wód opadowych ustala się:
- odprowadzenie ścieków bytowych miejską siecią kanalizacyjną zlokalizowaną w ulicach
publicznych do oczyszczalni ścieków w Wołominie,
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej do odbiornika
ścieków deszczowych, po ich podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi
i retencjonowaniu w ilości przekraczającej odpływ ze zlewni naturalnej,
- odbiornikiem wód deszczowych z terenu UC/U-3 będzie istniejący na terenie, rów melioracyjny,
zbiorniki retencyjne, a następnie rzeka Długa, a docelowo kanalizacja deszczowa,
- wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów biologicznie czynnych do ziemi,
- w celu retencji wód opadowych ustala się budowę na terenie oznaczonym UC/U-3 zbiorników
retencyjnych,
c) w zakresie zaopatrzenie w wodę - ustala się zaopatrzenie w wodę poprzez miejską sieć
wodociągową z ujęcia wód głębinowych dla miasta Kobyłka,
d) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
- ustala się zasilanie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych linii
elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV lub z alternatywnych źródeł energii,

- ustala się, że nowe stacje transformatorowe będą realizowane jako stacje wnętrzowe,
wbudowane w obiekty funkcji podstawowej lub jako obiekty wolnostojące;
e) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną i gaz:
- ustala się zasilanie w energię cieplną ze zbiorowych lub indywidualnych źródeł dostarczania
ciepła w stopniu wystarczającym dla prawidłowego użytkowania zgodnego z funkcją,
z zaleceniem wykorzystania energii elektrycznej, gazu, oleju niskosiarkowego lub paliw stałych
spalanych w piecach niskoemisyjnych,
- dopuszcza się podłączenie do sieci gazowej niskiego lub średniego ciśnienia;
f) w zakresie telekomunikacji - ustala się podłączenie do kablowej sieci telekomunikacyjnej,
g) w zakresie gromadzenie odpadów:
- ustala się obowiązek wydzielenia miejsca gromadzenia odpadów stałych zgodnie z przepisami
odrębnymi,
- ustala się obowiązek stworzenia warunków do segregacji odpadów, z podziałem na: odpady
wymieszane przeznaczone na składowisko, surowce wtórne, odpady organiczne przeznaczone
do kompostowania, odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych,
- ustala się wywóz odpadów zgodnie z Regulaminem Utrzymania Porządku i Czystości na terenie
Gminy Kobyłka.
9) w zakresie tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu ustala się:
a) zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, za wyjątkiem
wykorzystania rolniczego lub ogrodniczego lub sadowniczego lub zgodnego z dotychczasowym
użytkowaniem,
b) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych,
c) wykonanie zieleni izolacyjnej zgodnie z ustaleniami niniejszego paragrafu pkt 4 lit. p) – s) nie
później niż w terminie oddania do użytkowania przynajmniej jednego obiektu handlowego
o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m² zlokalizowanego na terenie oznaczonym
symbolem UC/U-3;
10) stawka procentowa służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynosi 30%.
§ 8. Ustala się następujące zasady zagospodarowania dlaterenu KDG-01 (o powierzchni około
2,02ha):
1) przeznaczenie terenu – droga publiczna klasy głównej;
2) w zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu:
a) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających drogi KDG-01, znajdującej się w granicach gminy
Kobyłka – od 20m do 50m,
b) w liniach rozgraniczających drogi wskazuje się realizację dwóch pasów jezdni oraz fragmentu
jezdni serwisowej obsługującej przyległe do drogi tereny,
c) po jednej ze stron drogi oznaczonej symbolem KDG-01 należy wykonać ścieżkę rowerową,
d) ustala się realizację skrzyżowania jednopoziomowego z ulicą Orląt Lwowskich, znajdującą się
poza granicami planu;
3) w zakresie podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających
terenu zgodnie z rysunkiem planu;
4) w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, wskazuje się teren KDG-01 jako teren położony
w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 222 – „Dolina Środkowej Wisły”, wszelkie
zagospodarowanie i użytkowanie terenu musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami odrębnymi, a w szczególności zakazuje się wprowadzania wszelkich nieoczyszczonych
ścieków do ziemi i do warstw wodonośnych;

5) w zakresie zasad remontów, przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
c) dla lokalizowania projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej ustala się rezerwy terenu
w liniach rozgraniczających dróg publicznych, poza jezdnią, w miejscach dostępnych dla
właściwych służb eksploatacyjnych;
d) dopuszcza się prowadzenie przewodów kanalizacyjnych pod jezdnią wyłącznie w przypadku,
kiedy jedną z ich funkcji będzie odwodnienie terenu;
e) dopuszcza się realizację kanałów zbiorczych dla przewodów infrastruktury technicznej;
f) odnośnie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
- do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych
i roztopowych systemem powierzchniowego wprowadzania wód do ziemi,
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zbiorczą siecią kanalizacji deszczowej do
odbiornika ścieków deszczowych, po ich retencjonowaniu w ilości przekraczającej odpływ ze
zlewni naturalnej,
- ustala się, że wody opadowe i roztopowe muszą być podczyszczane zgodnie z przepisami
odrębnymi;
g) zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi;
6) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem.
§ 9. Ustala się następujące zasady zagospodarowania dlaterenu KDL-02 (o powierzchni około
0,5ha):
1) przeznaczenie terenu –droga publiczna klasy lokalnej;
2) w zakresie parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu:
a) ustala się, że szerokość w liniach rozgraniczających drogi KDL-02 wyniesie 9.5m ,
b) w liniach rozgraniczających drogi wskazuje się realizację chodnika przynajmniej po jednej ze stron
drogi,
c) ustala się realizację skrzyżowania jednopoziomowego z ulicą Orląt Lwowskich, znajdującą się
poza granicami planu,
d) ustala się realizację skrzyżowania z drogą serwisową zlokalizowaną w liniach rozgraniczających
drogi publicznej klasy głównej oznaczonej symbolem KDG-01 , zgodnie z rysunkiem planu,
e) ustala się, że ulica Husarii będzie stanowić obszar uspokojonego ruchu samochodowego;
3) w zakresie podziału nieruchomości - ustala się wydzielenie działki po liniach rozgraniczających
terenu zgodnie z rysunkiem planu;
4) w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, wskazuje się teren KDL-02 jako teren położony
w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 222 – „Dolina Środkowej Wisły”, wszelkie
zagospodarowanie i użytkowanie terenu musi być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami odrębnymi, a w szczególności zakazuje się wprowadzania wszelkich nieoczyszczonych
ścieków do ziemi i do warstw wodonośnych;
5) w zakresie zasad remontów, przebudowy, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
a) dla lokalizowania projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej ustala się rezerwy terenu
w liniach rozgraniczających dróg publicznych, poza jezdnią, w miejscach dostępnych dla
właściwych służb eksploatacyjnych;
b) dopuszcza się prowadzenie przewodów kanalizacyjnych pod jezdnią wyłącznie w przypadku,
kiedy jedną z ich funkcji będzie odwodnienie terenu;
c) dopuszcza się realizację kanałów zbiorczych dla przewodów infrastruktury technicznej;

d) odnośnie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
- do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się wprowadzanie wód opadowych
i roztopowych systemem powierzchniowego wprowadzania wód do ziemi,
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zbiorczą siecią kanalizacji deszczowej do
odbiornika ścieków deszczowych, po ich retencjonowaniu w ilości przekraczającej odpływ ze
zlewni naturalnej,
- ustala się, że wody opadowe i roztopowe muszą być podczyszczane zgodnie z przepisami
odrębnymi;
e) zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w liniach
rozgraniczających drogi;
6) zakazuje się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, za wyjątkiem
wykorzystania zgodnego z dotychczasowym użytkowaniem.
Rozdział 3.
Postanowienia końcowe
§ 10. 1. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części miasta Kobyłka – osiedla Kobyłka – Turów zatwierdzony Uchwałą VIII/63/99
Rady Miejskiej w Kobyłce z 20 kwietnia 1999 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego oraz jest publikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka.
 
Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Ewa Jaźwińska

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Przestrzennej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2012 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agata Gawrych
Ilość wyświetleń: 4576
13 grudnia 2012 11:51 Agata Gawrych - Dodanie załącznika [235_kobylkau3_z_numerem.pdf] do dokumentu.
13 grudnia 2012 11:50 Agata Gawrych - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl