Uchwały Rady Miasta Kobyłka

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania a także rodzajów i wysokości stypendiów sportowych

UCHWAŁA NR XXVI/286/13
RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE
z dnia 6 marca 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania a także rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych


Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., nr 127, poz. 857 z późn.
zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/34/11Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu
przyznawania i pozbawiania a także rodzajów i wysokości stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011, Nr
83, poz. 2657) wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 otrzymuje następujące brzmienie: " § 1. 1. Ustanawia sie okresowe stypendium sportowe dla zawodników:
1) reprezentujących barwy klubów sportowych mających siedzbę na terenie Gminy Kobyłka;
2) zamieszkałych na terenie Gminy Kobyłka uprawiających dyscyplinę sportu, której szkolenie nie jest
prowadzone w klubach sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Kobyłka.
2. Zawodnicy, o których mowa w ust. 1 uprawiają jedną z dyscyplin sportu, której związek znajduje się
w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe, o których mowa w ust. 1 określona
jest corocznie w uchwale budżetowej Gminy Kobyłka."
2) w §2 pkt 1 otrzymuje najstępujące brzmienie „1) aktywnie promował Miasto Kobyłka”;
3) w §3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Wnioski o przyznanie stypendium kluby sportowe składają w Kancelarii
Urzędu Miasta Kobyłka w terminie od 1 maja do 30 czerwca i od 1 września do 15 października danego roku
kalendarzowego.”;
4) w §3 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Burmistrz Miasta Kobyłka przyznaje zawodnikowi stypendium sportowe
po zaopiniowaniu wniosku przez Miejską Radę Sportu w Kobyłce, na okres nie dłuższy niż do końca roku
kalendarzowego. W szczególnych przypadkach stypendium może być przyznane w innym roku niż był złożony
wniosek.” ;
5) załącznik do uchwały, o której mowa w §1, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.
§ 3. Zapis §3 ust. 4 uchwały, o której mowa w §1, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się również
do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
 
Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Ewa Jaźwińska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2013 12:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agata Gawrych
Ilość wyświetleń: 1670
08 marca 2013 12:31 (Agata Gawrych) - Dodanie załącznika [286_uchwala_zmieniajaca_uchwale2013_uwagi_mrskopia.pdf] do dokumentu.
08 marca 2013 12:30 (Agata Gawrych) - Dodanie dokumentu.