Uchwały Rady Miasta Kobyłka

Uchwała w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

UCHWAŁA NR XXVI/287/13
RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE
z dnia 6 marca 2013 r.


w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym


Na podstawie art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857
z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Miasto Kobyłka przyznaje nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym dla zawodników:
1) zamieszkałych na terenie Miasta Kobyłka będących czynnymi zawodnikami klubów i stowarzyszeń
sportowych, których siedzibą jest Miasto Kobyłka, bądź zawodnikom niezrzeszonym;
2) zamieszkałych na terenie Miasta Kobyłka będących czynnymi zawodnikami klubów i stowarzyszeń
sportowych, uprawiających dyscyplinę sportu, której szkolenie nie jest prowadzone na terenie Miasta Kobyłka;
oraz:
3) uprawiających jedną z dyscyplin sportu, której związek znajduje się w wykazie polskich związków sportowych
prowadzonym przez Ministra Sportu i Turystyki,
4) cechujących się nienaganną postawą etyczną i moralną,
5) promujących Miasto Kobyłka.
2. Nagrody i wyróżnienia mogą być również przyznawane trenerom i działaczom sportowym zasłużonym
w osiąganiu wysokich wyników sportowych przez zawodników, o których mowa w ust.1., cechującym się
nienaganną postawą etyczną i moralną.
§ 2. 1. Za wysoki wynik sportowy we:
1) współzawodnictwie krajowym należy rozumieć zajęcie miejsc od I do V w Mistrzostwach Polski,
2) współzawodnictwie międzynarodowym należy rozumieć:
a) zajęcie miejsc od I do VII w Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach
Świata, Uniwersjadach, Pucharach Europy, Paraolimpiadach,
b) zajęcie miejsc od I do X w Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich.
2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane za wybitne osiągnięcia sportowe indywidualne lub drużynowe.
3. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi lub działaczowi sportowemu nie jest uzależnione od
uprzedniego lub równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika.
§ 3. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta Kobyłka z własnej inicjatywy lub na wniosek
podmiotów, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 1-4.
2. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wyniki sportowe, nie jest równoznaczne z ich
przyznaniem.
3. Burmistrz Miasta Kobyłka może przyznać wyróżnienie lub nagrodę z własnej inicjatywy lub na pisemny
wniosek Miejskiej Rady Sportu za osiągnięte wysokie wyniki sportowe inne niż wymienione w §2 ust. 1,
w szczególności, gdy zawodnik:
1) w dyscyplinach indywidualnych zajął miejsce od pierwszego do piątego w mistrzostwach Polski lub
w dyscyplinach zespołowych zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w mistrzostwach Województwa
Mazowieckiego a w mistrzostwach Polski od pierwszego do ósmego;
2) uczestniczył w zawodach / turniejach międzynarodowych jako reprezentant Polski.
§ 4. 1. Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagrody i wyróżnienia są:
1) klub, związek lub stowarzyszenie kultury fizycznej, w którym zawodnik jest zrzeszony;

2) Miejska Rada Sportu w Kobyłce;
3) zawodnik, w przypadku zawodników niezrzeszonych;
4) rodzic / prawny opiekun w przypadku niepełnoletniego zawodnika niezrzeszonego.
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągniecie wysokiego wyniku we
współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
3. Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka w terminie do 15 października danego roku
kalendarzowego.
4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Formę oraz wysokość nagród ustala Burmistrz Miasta Kobyłka w ramach środków zagwarantowanych
w budżecie Miasta, po zasięgnięciu opinii Miejskiej Rady Sportu w Kobyłce.
§ 6. 1. Nagroda może być rzeczowa lub finansowa.
2. Jednorazowa indywidualna nagroda finansowa dla zawodnika, trenera lub działacza nie może przekroczyć
2000 zł.
3. Wartość indywidualnej nagrody rzeczowej nie może przekroczyć 2000 zł.
4. Wysokość oraz ilość nagród rzeczowych i finansowych uzależniona jest od kwoty zapisanej na ten cel
w uchwalonym na dany rok budżecie Miasta Kobyłka.
5. Wysokość nagrody różnicuje się w zależności od zdobytego miejsca.
6. W jednym roku zawodnik, trener lub działacz sportowy może otrzymać tylko jedną nagrodę rzeczową lub
jedną nagrodę finansową.
7. W przypadku osiągnięć grupowych wysokość nagrody rzeczowej i finansowej dla poszczególnych
zawodników nie może przekroczyć 70% kwoty określonej w ust. 2 i 3.
8. Przyznane nagrody finansowe zostaną wypłacone w kasie Urzędu Miasta Kobyłka lub na rachunek bankowy
nagrodzonego zawodnika, trenera lub działacza sportowego.
9. W przypadku wypłaty nagród dla zawodników niepełnoletnich, uprawnieni do ich odbioru są rodzice lub
prawni opiekunowie.
§ 7. 1. Wyróżnienie może mieć formę medalu, statuetki, pucharu, dyplomu okolicznościowego oraz pisemnego
podziękowania.
2. W jednym roku kalendarzowym zawodnik, trener lub działacz sportowy może otrzymać kilka wyróżnień.
§ 8. Za jedno osiągnięcie sportowe może być przyznana tylko jedna nagroda lub wyróżnienie.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XLVII/465/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 3 września 2010 r. w sprawie
przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Ewa Jaźwińska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 marca 2013 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agata Gawrych
Ilość wyświetleń: 2687
08 marca 2013 12:33 (Agata Gawrych) - Dodanie załącznika [287_uchwala_nagrody_wyroznienia_uwagi_mrskopia.pdf] do dokumentu.
08 marca 2013 12:33 (Agata Gawrych) - Dodanie dokumentu.