Uchwały Rady Miasta Kobyłka

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013 – 2024

UCHWAŁA NR XXVII/288/13
RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE
z dnia 27 marca 2013 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013 – 2024


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku
z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu
terytorialnego (Dz. U. 2013 poz. 86) w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012 poz. 1456) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/238/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:
 
1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2013-2024 otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2013-2024
otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
3) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania Miasta Kobyłka i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.”;
4) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.”.
§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Ewa Jaźwińska

Wiadomości powiązane

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2013 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agata Gawrych
Ilość wyświetleń: 1146
02 kwietnia 2013 12:34 (Agata Gawrych) - Dodanie załącznika [288_wpf.pdf] do dokumentu.
02 kwietnia 2013 12:33 (Agata Gawrych) - Dodanie dokumentu.