Projekty uchwał

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/399/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego gminy.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE
z dnia .................... 2012 r.


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/399/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie wyodrębnienia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego gminy.


Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.) i w oparciu o § 2 pkt 2 uchwały
Rady Miejskiej w Kobyłce Nr IV/43/11 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXIX/399/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie
wyodrębnienia lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego gminy.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Kobyłka.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2012 21:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agata Gawrych
Ilość wyświetleń: 536
20 grudnia 2012 21:35 (Agata Gawrych) - Dodanie załącznika [25_uchylenie_uchwaly_o_wydzieleniu_lokali_socjalnychkopia.pdf] do dokumentu.
20 grudnia 2012 21:34 (Agata Gawrych) - Dodanie dokumentu.