Urząd Miasta Kobyłka

Projekty planów miejscowych oraz projekt zmiany studium zobacz archiwum »

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko do tych planów

BURMISTRZ                                                                                                                                          

MIASTA KOBYŁKA

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko do tych planów

 

     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Kobyłka następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego :

 

  1. Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Stefanówka w Kobyłce  - (teren I),
  2. Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 maja 2019 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Dworkowej w Kobyłce - (teren II),

 

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka w terminie do dnia  8 lipca 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081
z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia  projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko  w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla ww. terenów. 

Uwagi i wnioski do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do  ww. dokumentów mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres urzad@kobylka.pl, w terminie do dnia 8 lipca 2019 r.

Uwagi lub wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Złożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miasta Kobyłka.

 

                                                                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                                  Edyta Zbieć

 

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Przestrzennej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2019 12:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Lewczyk
Ilość wyświetleń: 156
13 czerwca 2019 12:20 (Agnieszka Lewczyk) - Dodanie załącznika [przystapienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 12:19 (Agnieszka Lewczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 12:18 (Agnieszka Lewczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl