Projekty planów miejscowych oraz projekt zmiany studium

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

 

BURMISTRZ                                                                              

MIASTA KOBYŁKA  

                                                                                                     

OBWIESZCZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

 

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  wraz   z prognozami oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 pkt 1, art. 54  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)  oraz  uchwał Rady Miasta Kobyłka:

Nr XIX/180/16 z dnia 25.04.2016 r.,  Nr XXXVII/329/17 z dnia 26.06.2017 r oraz Nr IX/69/2019 z dnia 20.05.2019 r. zmieniającej uchwałę Nr  XXXVII/329/17,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Nadarzyńskiej, Asnyka i Sienkiewicza w Kobyłce (uchwała Nr XIX/180/16);

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy  ul. Napoleona w Kobyłce - obszar A (uchwała Nr IX/69/2019);

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do każdego z ww. planów, w dniach  od  24 czerwca  2019 r. do 22 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kobyłka  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, w godz. od 900 do 1900 (w poniedziałki), od 800 do 1600 (od wtorku do czwartku), od 800 do 1400 (w piątek).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kobyłka (sala konferencyjna), o godz. 1630(dot. projektu mpzp w rejonie ul. Nadarzyńskiej, Asnyka i Sienkiewicza w Kobyłce) oraz o godz. 1700 (dot. projektu mpzp przy ul. Napoleona).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Kobyłka na piśmie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

       Uwagi do projektów ww. planów miejscowych oraz prognoz oddziaływania
na środowisko należy złożyć do Burmistrza Miasta Kobyłka na adres: Urząd Miasta Kobyłka,

        ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  jest Burmistrz Miasta Kobyłka.


               BURMISTRZ

Edyta Zbieć

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Przestrzennej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2019 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Lewczyk
Ilość wyświetleń: 474
24 czerwca 2019 15:04 (Agnieszka Lewczyk) - Dodanie załącznika [rys_planu_asnyka.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 15:03 (Agnieszka Lewczyk) - Usunięcie załącznika [rys_planu_napleona.jpg] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2019 14:59 (Agnieszka Lewczyk) - Dodanie załącznika [rys_planu_napleona.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)